Fairtrade

Better prices, decent working conditions & local sustainability for farmers and workers.

What is Fairtrade?

You see the Fairtrade mark on a whole range of our coffee and tea. Fairtrade is an independent certification that guarantees producers in developing countries a fair price for their work, protection for the environment and a ‘Fairtrade Premium’ – extra money to pay for projects such as fresh water, schools and health care.

Why should you sell Fairtrade products?

Well it makes good business sense. Sales of Fairtrade products grew by 72% during the last few years. Over 70% of people in the UK now recognise the Fairtrade mark, and displaying the Fairtrade mark shows your company cares about quality with a conscience. Then there’s the ethics; Fairtrade guarantees no one is exploited in producing the products you sell. Even better, communities in developing countries are actively benefiting.

Does Fairtrade really make a difference?

In a word, yes! But don’t just take our word for it. This is what Mr. Kojo Aduhene-Tano said. He is a Fairtrade cocoa farmer in Ghana – “Before Fairtrade, children in our village had to walk 7km to fetch water. When they got to the water it was dirty and made us sick. Thanks to the money we have raised through Fairtrade we now have a pump in the middle of our village for fresh water, and a school for the children.”

For more information on Fairtrade try the links below:
Fairtrade Foundation: www.fairtrade.org.uk
Fair Trade Wales: www.fairtradewales.com
Scottish Fair Trade Forum: www.scottishfairtradeforum.org.uk

Masnach Deg

Beth yw Masnach Deg?

Fe welwch chi’r nod Masnach Deg ar amrywiaeth eang o’n coffi a’n te. Mae Masnach Deg yn ardystiad annibynnol sy’n gwarantu pris teg i gynhyrchwyr mewn gwledydd sy’n datblygu am eu gwaith, diogelu’r amgylchedd a ‘Phremiwm Masnach Deg’ – arian ychwanegol i dalu am brosiectau fel dŵr ffres, ysgolion a gofal iechyd.

Pan ddylech chi werthu cynnyrch Masnach Deg?

Wel, mae’n gwneud synnwyr busnes da.  Tyfodd swm y cynnyrch Masnach Deg a werthir gymaint â 72% yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Mae dros 70% o bobl yn y Deyrnas Unedig yn gwybod beth yw’r nod Masnach Deg erbyn hyn, ac mae arddangos y nos Masnach Deg yn dangos bod eich cwmni’n gydwybodol wrth falio am ansawdd.  Yna, daw moeseg; mae Masnach Deg yn gwarantu nad yw unrhyw un yn cael eu hecsbloetio wrth gynhyrchu’r cynnyrch rydych chi’n ei werthu.  Rhywbeth sydd hyd yn oed yn well na hyn yw bod cymunedau mewn gwledydd sy’n datblygu ar eu hennill.

A yw masnach deg yn gwneud gwahaniaeth o ddifrif?

Yn gryno, ydi! Ond peidiwch â dibynnu ar yr hyn a ddywedwn ni yn unig. Dyma beth ddywedodd Mr Kojo Aduhene-Tano.  Mae’n ffermwr coco Masnach Deg yn Ghana – “Cyn Masnach Deg, roedd yn rhaid i blant o’n pentref gerdded 7km i nôl dŵr. Pan oedden nhw’n cyrraedd y dŵr, roedd yn fudr ac roedd yn ein gwneud ni’n sâl.  Diolch i’r arian rydym wedi ei godi drwy Fasnach Deg, mae gennym bwmp dŵr glân yng nghanol ein pentref erbyn hyn, ynghyd ag ysgol i’r plant.”

Am ragor o wybodaeth am Fasnach Deg, ewch at y dolenni isod:
Y Sefydliad Masnach Deg: www.fairtrade.org.uk
Masnach Deg Cymru: www.fairtradewales.com
Fforwm Masnach Deg yr Alban: www.scottishfairtradeforum.org.uk