Major Coffee Producing Nations

Black gold - not oil, but coffee

Brazil

Around 1727 the first coffee tree was planted in Brazil. The seeds were supposedly smuggled into the country.  Brazil has excellent natural conditions for growing Coffee beans and they are currently the largest exporter of coffee in the World, with around 25% of the market.

Columbia

Coffee production began in the 1830’s here.  The production has grown steadily since those early days.  Columbia is now the third largest coffee producer.  Most of the beans are grown at high altitude. Often they are in the shade of Rubber trees or Banana trees.  The soil is volcanic and rich and gives perfect conditions for some of the finest quality coffee in the world.

Costa Rica

This country has set the bar very high for “wet processed” coffee for the other countries in Central and South America.  The beans are grown between 3300 and 3900 feet, producing what is known as a “good hard bean”.  The beans have a fantastic aroma, good body and can be high in acidity.  They make fine Espresso.

El Salvador

Here the long running civil war has devastated the coffee production but now with stability their rightful place in the coffee production league table has been restored. Again the beans are grown on high slopes and can be of the highest quality.

Ethiopia

In the region of Kaffa in Ethiopia, the coffee plant is said to have had its origins. The Arabica plant grew wild.  The habit of chewing beans attributed to slaves who travelled the Muslim slave routes could be responsible for the initial spread of the coffee plant.  Both the dry and wet process is used here.  The South West of the country produces excellent beans with a natural sweetness, which is the mark of good coffee from this region.

Guatemala

Rich bodied and deep coffee can be found growing on the high misty volcanic slopes in the south of Guatemala.  The country is small and has really diverse micro climates. Humidity, rainfall, altitude and temperature all contribute to the very fine beans which come from here.

Honduras

Honduran coffee is coming up in the world.  The conditions for growing coffee are second to none but in the past good processing and transportation has been lacking. This has led to Honduran coffee being seen as a basic source for commercial coffee at a relatively low price

This has created a bit of a vicious circle, with farmers and growers reluctant to invest because of price, yet with good investment, they would surely realise higher prices and be able to develop single origin coffees. As a result much of their coffee is used for blending. There is change but it is slow.

India

This country is under represented in the market place. Yet some of its coffees are spectacular, like the Monsoon coffee.  Most of the growing produces, balanced, pleasing coffee that can be roasted to all tastes.  Even now they employ over 3 million people in the industry and are probably the 8th largest producer.

Indonesia

Indonesia is 4th in the coffee production world.  There is a tendency for Arabica beans to flourish here.  Jarva is the largest of the islands here and at over 4500 feet and some of the world’s finest Arabica coffees are grown. Sumatra, and Papua New Guinea grow beans on rich volcanic soil producing dark and rich coffee.

Kenya

Political problems and the unrest in Kenya have affected coffee production dramatically. More than 6 million people depend upon coffee for a living and realistically, Kenya should be riding the crest of the coffee demand boom but they are not. They have some exceptionally fine coffees and often attract the best prices for individual lots at auction. Without the current troubles Kenya is one of the producers in East Africa, with high levels of quality.  They have fantastic research and development facilities, as they strive to improve coffee production and tastes.

Peru

Modern technology has been slow to arrive here and the relatively small coffee production comes from equally small farms which have been growing organically since the 1700’s.  The climate allows for fantastic harvests and terrific quality beans.  The indigenous methods are unique, with crops shaded from the hot sun, being planted close to trees. A move to increase production has persuaded some farmers to abandon the old methods; forestry has been cleared to allow greater planting but this has led to decreases in the overall quality of coffee and with that, damage to the reputation of this once fabulous growing region.

Nicaragua

The coffee produced here can sometimes be underrated. Generally, the coffee produced is classic, good body, clean flavours and smooth with a sound balance.  They can produce coffee with a wide range of flavours, not dissimilar to production in Mexico or Guatemala.

Vietnam

The history of coffee throughout Southeast Asia dates back to Dutch and French colonialism in the 18th and 19th centuries. Around 1890 the French established a thriving coffee industry in several locations of the Annam Region, a mountainous plateau that extends through several countries. In terms of coffee, Laos and Cambodia were probably earlier players than Vietnam. But eventually Vietnam became the leading producer of coffee in Southeast Asia.

Regional variances in climate allow for a great diversity in the choice of plants grown. As a result, a wide range of coffees are available.  Vietnam is now the 2nd largest producer in the world.  The French influence is apparent in the darkly roasted coffee beans that typify this country’s output.

Prif Genhedloedd Cynhyrchu Coffi

Brasil

Tua 1727 y plannwyd y goeden goffi gyntaf yn Brasil. Mae’n debyg bod yr hadau wedi cael eu smyglo i’r wlad.  Mae gan Brasil amodau naturiol rhagorol ar gyfer tyfu ffa Coffi, ac ar hyn o bryd nhw yw’r allforwyr coffi mwyaf yn y Byd, gan hawlio tua 25% o’r farchnad.

Colombia

Dechreuwyd cynhyrchu coffi yn y 1830au yma.  Mae’r gwaith cynhyrchu wedi tyfu’n raddol ers y dyddiau cynnar hynny.  Erbyn hyn, Colombia yw’r trydydd cynhyrchydd mwyaf o goffi.  Mae’r rhan fwyaf o’r ffa yn cael eu tyfu ar uchder uchel.  Yn aml, maen nhw yng nghysgod coed rwber neu goed bananas.  Mae’r pridd yn folcanig ac yn gyfoethog, ac yn cynnig yr amodau perffaith ar gyfer rhai o’r ffa coffi sydd o’r ansawdd gorau yn y byd.

Costa Rica

Mae’r wlad hon wedi gosod safon uchel iawn ar gyfer coffi “proses wlyb” gan wledydd eraill canolbarth a de America.  Mae’r ffa yn cael eu tyfu ar uchder rhwng 3300 a 3900 troedfedd, gan gynhyrchu’r hyn sy’n cael ei alw’n “ffeuen galed dda”.  Mae arogl gwych ar y ffa, corff da a gall yr asidedd fod yn uchel.  Maen nhw’n gwneud Espresso da.

El Salvador

Yma, mae’r rhyfel cartref hirhoedlog wedi difetha’r gwaith cynhyrchu coffi, ond nawr bod y wlad yn sefydlog, maen nhw wedi adfer eu lle priodol yn y gynghrair cynhyrchu coffi. Unwaith eto, mae’r ffa yn cael eu tyfu ar lethrau uchel, ac fe allan nhw fod o’r ansawdd uchaf.

Ethiopia

Dywedir mai yn rhanbarth Kaffa yn Ethiopia y tarddodd y planhigyn coffi.  Tyfai’r planhigyn Arabica yn wyllt.  Gallai’r arfer o gnoi ffa, a briodolwyd i gaethweision a deithiai ar hyd llwybrau caethwasiaeth y Mwslimiaid, fod yn gyfrifol am ledaeniad cychwynnol y planhigyn coffi.  Defnyddir y broses sych a gwlyb yma.  Mae de orllewin y wlad yn cynhyrchu ffa rhagorol gyda melyster naturiol, sy’n nodwedd o goffi da’r rhanbarth hwn.

Guatemala

Gellir canfod coffi cyfoethog a dwfn yn tyfu ar lethrau folcanig niwlog ac uchel de Guatemala.  Mae’r wlad yn fach ac mae ganddi ficro hinsoddau amrywiol iawn. Mae lleithder, glawiadau, uchder a thymheredd i gyd yn cyfrannu at y ffa da iawn sy’n dod oddi yma.

Honduras

Mae coffi o Honduras ar ei ffordd i fyny yn y byd.  Mae amodau tyfu coffi heb eu hail yma, ond yn y gorffennol bu diffyg prosesu a thrafnidiaeth dda. Mae hyn wedi arwain at weld coffi o Honduras fel ffynhonnell sylfaenol o goffi masnachol am bris cymharol isel

Mae hyn wedi arwain at dipyn o gylchdro dieflig, gyda ffermwyr a thyfwyr yn gyndyn o fuddsoddi oherwydd y pris, ac eto gyda buddsoddiad da, fe fydden nhw’n debygol o gael prisiau uwch a gallu datblygu coffi o un tarddiad.  O ganlyniad, defnyddir llawer o’u coffi mewn cymysgeddau.  Mae pethau’n newid, ond yn araf.

India

Mae’r wlad hon wedi ei thangynrychioli yn y farchnadfa. Ac eto, mae rhywfaint o’i choffi yn drawiadol, fel y coffi Monsŵn.  Mae’r rhan fwyaf o’r planhigion yn cynhyrchu coffi cytbwys a phleserus y gellir ei rostio at bob chwaeth. Hyd yn oed yn awr, maen nhw’n cyflogi dros 3 miliwn o bobl yn y diwydiant, ac mae’n debyg mai nhw yw’r 8fed cynhyrchydd mwyaf.

Indonesia

Mae Indonesia yn 4ydd yn rhestr byd cynhyrchu coffi.  Mae tuedd i ffa Arabica ffynnu yma.  Jawa yw’r ynys fwyaf yma, ac ar uchder dros 4500 troedfedd, tyfir rhai o blanhigion coffi Arabica gorau’r byd. Mae Sumatra, a Papua Guinea Newydd, yn tyfu ffa mewn pridd folcanig cyfoethog sy’n cynhyrchu coffi tywyll a chyfoethog.

Kenya

Mae problemau gwleidyddol a’r aflonyddwch yn Kenya wedi effeithio’n fawr iawn ar gynhyrchu coffi. Mae bywoliaeth mwy na 6 miliwn o bobl yn dibynnu ar goffi, ac yn realistig, fe ddylai Kenya fod yng nghanol y galw cynyddol am goffi, ond nid felly y mae pethau.  Mae ganddyn nhw goffi eithriadol o dda, ac maen nhw’n aml yn denu’r prisiau gorau am eitemau unigol mewn arwerthiannau.  Oni bai am y trafferthion cyfredol, Kenya fyddai un o brif gynhyrchwyr dwyrain Affrica, gyda lefelau uchel o ansawdd.  Mae ganddyn nhw gyfleusterau ymchwil a datblygu gwych, wrth iddyn nhw ymdrechu i wella’r ffordd y cynhyrchir coffi a’i flasau.

Peru

Bu technoleg fodern yn araf yn cyrraedd yma, ac mae’r gwaith cynhyrchu cymharol fychan wedi ei ganoli ar ffermydd yr un mor fach, sydd wedi bod yn tyfu’n organig ers y 1700au.  Mae’r hinsawdd yn golygu y ceir cynaeafau gwych a ffa o ansawdd arbennig.  Mae’r dulliau brodorol yn unigryw, gyda chnydau yn cael eu cysgodi rhag yr haul poeth o gael eu plannu’n agos at goed.  Mae symudiad at gynyddu cynhyrchu wedi perswadio rhai ffermwyr i droi cefn ar yr hen ddulliau; mae fforestydd wedi cael eu clirio i blannu rhagor o blanhigion, ond mae hyn wedi arwain at ostyngiad yn ansawdd cyffredinol y coffi, ac yn sgil hynny, niwed i enw da’r rhanbarth tyfu hwn, a oedd unwaith yn chwedlonol am ei goffi.

Nicaragua

Weithiau, gellir tanbrisio’r coffi sy’n cael ei gynhyrchu yma. Yn gyffredinol, mae’r coffi a gynhyrchir yn glasurol, gyda chorff da, blasau glân a gorffeniad llyfn a chytbwys.  Maen nhw’n gallu cynhyrchu coffi gydag amrywiaeth eang o flasau, nid yn annhebyg i’r coffi a gynhyrchir ym Mecsico neu yn Guatemala.

Fietnam

Mae hanes coffi ledled de ddwyrain Asia yn dyddio’n ôl i’r cyfnod y bu’r Iseldiroedd a Ffrainc yn gwladychu’r ardal yn y 18 a’r 19 ganrif. Tua 1890, sefydlodd y Ffrancwyr ddiwydiant coffi ffyniannus mewn nifer o leoliadau yn Rhanbarth Annam, llwyfandir mynyddog sy’n ymestyn drwy sawl gwlad.  O ran tyfu coffi, mae’n bosibl bod Laos a Cambodia wrthi’n gynharach na Fietnam. Ond yn y pen draw, Fietnam ddaeth yn brif gynhyrchydd coffi yn ne ddwyrain Asia.

Mae amrywiannau rhanbarthol yn yr hinsawdd yn rhoi amrywiaeth fawr yn y dewis o blanhigion a dyfir.  O ganlyniad, mae amrywiaeth eang o goffi ar gael.  Fietnam yw’r 2il gynhyrchydd mwyaf yn y byd erbyn hyn.  Mae’r dylanwad Ffrengig yn amlwg yn y ffa coffi wedi’u rhostio’n dywyll, sy’n nodweddiadol o gynnyrch y wlad hon.