A Greener Company

We never know the worth of water till the well is dry. - Thomas Fuller

Today, Dwyfor Coffee Company has a number of initiatives in place in an effort to reduce its carbon footprint.

Dwyfor has been at the forefront of “green business” for several years and each year we strive to improve our carbon footprint and increase our use of recycled materials.

Green Awards Already Achieved

  • 2007 Green Business Award – Daily Post Achievement Business Award
  • 2007 Magnox North Green Business Award
  • 2008 Highly Commended, Wales Business and Sustainability Awards
  • 2011 Green Business Award – Gwynedd Business Awards

Vehicle Fleet, Carbon Footprint

Dwyfor is in the process of converting its fleet to LPG from diesel and unleaded fuel.  To date 24% of its vehicle fleet has been converted and has actively reduced the fuel bill for those vehicles by 58% at current prices.  The two main delivery vehicles, with the highest mileage were first to be converted, followed by the new vehicle for one of the sales team.  It is intended that all new vehicles will be converted as they replace the existing vehicles.

Fairtrade Organisation

Dwyfor is a leading supplier of Fairtrade Coffee, Tea and Chocolate in North Wales.

Packaging

Dwyfor paper cups and lids are made from recycled material and are recyclable.

Much of our own label packaging is recycled and recyclable.

All our cardboard and plastic waste is baled and recycled.

Education in Waste

A Dwyfor initiative involved Nefyn school children visiting our premises to see how we handle waste. They were invited to bring their cardboard waste for us to bale. Dwyfor produced a folder for each child to keep,  explaining waste recycling.

Dwyfor Pavement Swing Signs

In 2011, Dwyfor commissioned new Dwyfor Coffee swinging signs for the pavement.  The bases of these are made from recycled rubber car tyres.

Container Share

Dwyfor has teamed up with other importers to share containers imported into the UK.  This reduces the amount of empty space within containers, with obvious benefits.

Heating Bills Reduction

We realise that this is a small saving but an initiative instigated by the staff at Dwyfor will bring reductions in our usage of heating oil.  “An extra layer to wear” is the order of the day and each radiator has been turned down using the individual thermostats.  We are particularly pleased that this initiative has come from our staff.

Cwmni Mwy Gwyrdd

Heddiw, mae gan Gwmni Coffi Dwyfor nifer o fentrau ar waith mewn ymdrech i leihau ei ôl troed carbon.

Mae Dwyfor wedi bod ar flaen y gad drwy fod yn “fusnes gwyrdd” ers nifer o flynyddoedd, a bob blwyddyn rydym yn ymdrechu i wella ein hôl troed carbon a chynyddu ein defnydd o ddeunyddiau ailgylchu.

Gwobrau Gwyrdd A Gafwyd Yn Barod

  • 2007 Gwobr Busnes Gwyrdd – Gwobr Cyflawniad Busnes Cymru y Daily Post
  • 2007 Gwobr Busnes Gwyrdd Magnox y Gogledd
  • 2008 Clod uchel, Gwobrau Busnes a Chynaliadwyedd Cymru
  • 2011 Gwobr Busnes Gwyrdd – Gwobrau Busnes Gwynedd

Cerbydau’r Cwmni, Ôl Troed Carbon

Mae Dwyfor wrthi’n trosi ei gerbydau i LPG o danwydd diesel a di-blwm.  Hyd yn hyn, mae 24% o’r cerbydau wedi cael eu trosi, ac mae hyn wedi gostwng bil tanwydd y cerbydau hyn gymaint â 58% ar y prisiau cyfredol.  Y ddau brif gerbyd cludo, a oedd yn teithio fwyaf, oedd y rhai cyntaf i gael eu trosi, gyda’r cerbyd newydd i un o’r tîm gwerthu yn dilyn hynny.  Y bwriad yw trosi pob cerbyd newydd wrth adnewyddu’r cerbydau presennol.

Sefydliad Masnach Deg

Mae Dwyfor yn gyflenwr blaenllaw o goffi a the Masnach Deg yng ngogledd Cymru.

Pecynnu

Mae cwpanau papur a chaeadau Dwyfor yn cael eu gwneud o ddeunyddiau a ailgylchwyd, a gellir eu hailgylchu drachefn.
Mae nifer o’n pecynnau â’n label ein hunain wedi’u hailgylchu, a gellir eu hailgylchu drachefn.

Mae ein holl wastraff cardbord a phlastig yn cael ei fyrnu a’i ailgylchu.

Gwastraff Mewn Addysg

Menter gan gwmni Dwyfor oedd hon, a oedd yn golygu bod plant ysgol o Nefyn wedi ymweld â’n safle i weld sut rydym yn ymdrin â gwastraff. Fe gawson nhw eu gwahodd i ddod â’u gwastraff cardbord atom ni i’w fyrnu.  Paratôdd Dwyfor ffolder i bob plentyn ei chadw i esbonio sut oedd gwastraff yn cael ei ailgylchu.

Arwyddion Palmant Dwyfor

Yn 2011, comisiynodd Dwyfor arwyddion palmant newydd yn hyrwyddo’r cwmni.  Mae gwaelodion y rhain wedi’u gwneud o deiars ceir wedi’u hailgylchu.

Rhannu Cynhwysyddion

Mae Dwyfor wedi paru â mewnforwyr eraill i rannu cynhwysyddion sy’n cael eu mewnforio i’r Deyrnas Unedig.  Mae hyn yn gostwng y lle gwag mewn cynhwysyddion, gyda buddiannau amlwg.

Gostwng Biliau Gwresogi

Rydym yn sylweddoli bod hyn yn arbediad bychan, ond bydd menter a ddechreuwyd gan y staff yng nghwmni Dwyfor yn dod â gostyngiad yn ein defnydd o olew gwresogi.  “Gwisgo haen ychwanegol” yw’r drefn, ac mae pob rheiddiadur wedi cael ei droi i lawr gan ddefnyddio’r thermostatau unigol.  Rydym yn neilltuol o falch fod y fenter hon wedi dod gan ein staff.