Meet the team

A successful team is a group of many hands but of one mind. - Bill Bethel

Michael Squire - Proprietor
Michael is the founder of Dwyfor Coffee and still drives the business forward. His blending skills are world renown and his optimism and enthusiasm for the business continue to drive Dwyfor onwards and upwards. Dwyfor Coffee Company is one of the largest independent coffee companies in Britain today.
Michael a sefydlodd gwmni coffi Dwyfor, ac mae’n parhau i yrru’r busnes yn ei flaen. Mae ei sgiliau cymysgu ffa yn fyd-enwog, a’i obaith a’i frwdfrydedd dros y busnes yn parhau i yrru cwmni coffi Dwyfor yn ei flaen. Cwmni coffi Dwyfor yw un o’r cwmnïau coffi annibynnol mwyaf ym Mhrydain heddiw.
Noel Rooke - General Manager
Noel joined the team only at the beginning of 2011 but has brought with him, some 40 plus years of experience and knowledge of the industry. His task is to control and develop Dwyfor Coffee, making it ready to face the rigours of today’s tough and competitive environment.
Ymunodd Noel â’r tîm ddechrau 2011, ond daeth â 40 mlynedd a mwy o brofiad a gwybodaeth am y diwydiant i’w ganlyn. Ei dasg yw rheoli a datblygu cwmni coffi Dwyfor, gan ei wneud yn barod i wynebu trylwyredd yr amgylchedd caled a chystadleuol sydd ohoni.
Eifion Griffith - Accounts Manager
If Eifion doesn’t know where to find it, then nobody does... .He is Dwyfor’s history man and his experience and knowledge of the customers is legendary. If you have a query on your account, he is the man to help.
Os na ŵyr Eifion lle mae rhywbeth, does gan neb arall obaith... . Ef yw dyn hanes cwmni coffi Dwyfor, ac mae ei brofiad a’i wybodaeth am y cwsmeriaid yn chwedlonol. Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif, ef yw’r dyn i’ch helpu.
John Brook - Senior Sales Manager
John is one of the best known and well liked people in the trade. His vast experience in the coffee business has made him one of the top sales driven managers in North Wales. His knowledge and expertise of everything Dwyfor, enables him to select the right machine and coffee for your needs.
John yw un o’r bobl fwyaf adnabyddus a hoffus yn ei faes. Mae ei brofiad helaeth yn y busnes coffi wedi ei wneud yn un o’r rheolwyr gorau yng ngogledd Cymru sy’n canolbwyntio ar werthu. Mae ei wybodaeth a’i arbenigedd ynghylch popeth sy’n gysylltiedig â chwmni coffi Dwyfor yn ei alluogi i ddewis y peiriant a’r coffi addas i’ch anghenion.

Glyn Morgan – Sales Manager

Glyn is a much valued member of the Dwyfor team. Again his many years of experience in the industry and his unbounding enthusiasm for the job make him a great guy to go out and talk with customers and prospects alike.


Mae Glyn yn aelod gwerthfawr iawn o dîm cwmni coffi Dwyfor. Unwaith eto, mae ei brofiad dros flynyddoedd lawer yn y diwydiant, a’i frwdfrydedd di-ben-draw dros y gwaith yn ei wneud yn ddyn gwych i siarad gyda chwsmeriaid a chwsmeriaid posibl.

Kelly Mullin – Telephone Sales Manager

Kelly is the real girl Friday. She is the first point of contact in the office, she takes the orders, processes the invoices and keeps the team in check too.


Kelly yw’r pwynt cyswllt cyntaf yn y swyddfa – yn cymryd yr archebion, yn prosesu’r anfonebau ac yn cadw trefn ar y tîm.

Neil Fleckney – Engineering Manager
Neil is Dwyfor’s man when machines need to be serviced or when they break down. His knowledge and expertise of the different types, style and make of coffee machine, means that he can keep your business running and the coffee flowing.
Neil yw dyn cwmni coffi Dwyfor pan fydd angen gwasanaethu peiriannau neu pan fyddan nhw’n torri. Mae ei wybodaeth a’i arbenigedd ar fathau, steiliau a gwneuthuriad peiriannau coffi yn golygu ei fod yn gallu sicrhau bod eich busnes yn dal i redeg a’r coffi’n dal i lifo.
Derwyn Williams -Warehouse Manager
Derwyn spent many years behind the wheel of a Dwyfor delivery van and knows every customer and every route. He now spends his time looking after our warehouse, maintaining stock to meet our customer needs.
Treuliodd Derwyn nifer o flynyddoedd y tu ôl i olwyn fan cludo nwyddau cwmni coffi Dwyfor, ac mae’n adnabod pob cwsmer a phob llwybr. Y mae nawr yn treulio ei amser yn gofalu am ein warws, yn cynnal stoc i gwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid.