Schedule Of Engineers Charges

Call Out

Call out will be charged at £95.00 which will include the first hours labour and all mileage.  All subsequent labour will be charged at £95.00 per hour or part thereof.

A customer loyalty discount of 30% may be deducted from labour charges, at the discretion of the management.

Traditional Machine Service

1 Group machine     £130.00 exc. vat

2 Group machine     £175.00 exc. vat

3 Group machine     £235.00 exc. vat

A customer loyalty discount of £50.00 may be deducted from the above charges at the management’s discretion.

This covers a front service which is cleaning of group head(s), replacing group seals and plates.  Testing and servicing steam and water valves as required.  The machine will get a full operational check and a full electrical and pressure safety check.  Grinder settings and coffee timing will be checked and if required will be adjusted.  Any parts on the machine found to be faulty will be reported at this time and cost will be quoted.

Boiler Pressure Testing

Insurance companies and health and safety departments may insist on an annual boiler safety test on espresso machines and steam water boilers. Our engineers are not certified to carryout these tests. A qualified tester will be required to carry out the work but will enlist the assistance of our engineer to do any labour required.  Our normal labour charges plus parts will apply.

Vending Machines

Generally, vending machines are “self service” providing the strict cleaning routines are adhered to.  Call outs and parts used for faults or adjustments, will be charged in accordance with the above scale of charges.

Machine Repairs

Any work carried out on site to machines, will be charged in accordance with our normal labour charges and any parts used.  Some work may not be possible on site and equipment may have to be returned to Dwyfor’s workshop for repair.  We will attempt to offer a temporary replacement machine if possible.

Variation To Pricing

 • Customers with maintenance contracts will be charged according to their terms and conditions.
 • Customers with equipment on a rental agreement will not be charged for call outs.
 • New equipment purchased from Dwyfor Coffee, will normally be covered by a 12 month warranty, covering parts and labour
 • Second hand equipment purchased from Dwyfor Coffee will normally be covered by a 3 month warranty, covering parts and labour.
 • Equipment damaged due to abuse or incorrect use will not be covered by warranty.
 • Dwyfor Coffee may change the schedule of prices from time to time.

Rhestr O Gostau Peirianwyr

Gorffennaf 2012

Galw Peiriannydd

Codir tâl o £95.00 am alw peiriannydd atoch, a fydd yn cynnwys awr gyntaf y llafur a’r holl gostau teithio.  Codir tâl o £95.00 yr awr neu ran o awr am unrhyw lafur ychwanegol.

Gellid tynnu disgownt ffyddlondeb o 30% o gostau llafur, ar ddisgresiwn y rheolwyr.

Gwasanaeth Peiriannau Traddodiadol

Peiriant grŵp 1         £130.00 heb TAW

Peiriant grŵp 2         £175.00 heb TAW

Peiriant grŵp 3         £235.00 heb TAW

Gellid tynnu disgownt ffyddlondeb o £50.00 o’r costau uchod ar ddisgresiwn y rheolwyr.

Mae hyn yn cynnwys gwasanaethu’r pen blaen, sef glanhau pen/pennau grŵp, adnewyddu seliau a phlatiau grŵp.  Profi a gwasanaethu falfiau stêm a dŵr yn ôl y gofyn.  Fe gaiff y peiriant wiriad gweithredol llawn a gwiriad diogelwch llawn o ran y trydan a’r pwysedd.  Bydd y gosodiadau llifanu ac amseru coffi yn cael eu gwirio, a’u newid os oes angen.  Rhoddir gwybod ar yr adeg hon os oes unrhyw ran o’r peiriant yn ddiffygiol, a rhoddir syniad o’r gost atgyweirio.

Profi Pwysedd Bwyleri

Efallai y bydd cwmnïau yswiriant ac adrannau iechyd a diogelwch yn mynnu bod bwyleri peiriannau espresso a bwyleri dŵr stêm yn cael eu gwirio’n flynyddol.  Nid yw ein peirianwyr wedi’u hardystio i gynnal y profion hyn.  Bydd angen i brofwr cymwys gynnal y gwaith, ond fe wnaiff alw am gymorth ein peiriannydd i wneud unrhyw lafur sydd ei angen.  Bydd ein costau llafur arferol a chostau rhannau yn gymwys.

Peiriannau Gwerthu

Yn gyffredinol, mae peiriannau gwerthu yn gofalu amdanyn nhw eu hunain, cyn belled ag y cedwir at y drefn lanhau lem.  Codir tâl yn unol â’r rhestr gostau uchod am alw peiriannydd ac am rannau a ddefnyddiwyd i gywiro namau neu addasu gosodiadau.

Atgyweirio Peiriannau

Codir tâl am unrhyw waith ar beiriannau a gynhaliwyd ar y safle yn unol â’n costau llafur arferol a chostau unrhyw ddarnau a ddefnyddiwyd.  Efallai na fydd modd cynnal rhai atgyweiriadau ar y safle, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid mynd â chyfarpar yn ôl i weithdy Dwyfor i gael eu hatgyweirio.  Fe wnawn ni geisio cynnig peiriant dros dro yn gyfnewid os bydd hynny’n bosibl.

Amrywiadau Yn Y Prisiau

 • Codir tâl yn unol â’u telerau ac amodau ar gwsmeriaid sydd â chytundebau cynnal a chadw.
 • Ni chodir tâl ar gwsmeriaid sydd â chytundebau cyfarpar neu rentu sy’n galw peiriannydd.
 • Fel arfer, bydd gan gyfarpar newydd a brynir gan Gwmni Coffi Dwyfor warant 12 mis, sy’n gymwys ar gyfer rhannau a llafur
 • Fel arfer, bydd gan gyfarpar ail law a brynir gan Gwmni Coffi Dwyfor warant 3 mis, sy’n gymwys ar gyfer rhannau a llafur
 • Ni fydd y warant yn gymwys yn achos cyfarpar a ddifrodwyd yn sgil camddefnydd.
 • Gallai Cwmni Coffi Dwyfor newid y rhestr brisiau o bryd i’w gilydd.